Stanovy spolku

1. Spolek evangelických kazatelů (dále jen Spolek) sdružuje kazatele a kazatelky Českobratrské církve evangelické, kteří souhlasí s jeho zásadami a jsou ochotni ke spolupráci. Sídlo má na synodní radě ČCE, Jungmannova 9, pošt. př. 466, 111 21 Praha 1.

2. Úkolem Spolku je umožňovat další odborné vzdělávání svých členů, starat se o jejich stavovské zájmy a být jejich mluvčím v závažných církevních a veřejných záležitostech. Spolek je otevřen různým theologickým i ideovým směrům.

3. Aby tento úkol splnil,

a) pořádá Spolek schůze, konference, přednášky a veřejné diskuse,

b) podílí se na organizaci zahraničního studia a zprostředkovává studijní návštěvy v zahraničí,

c) spolupracuje s Evangelickou bohosloveckou fakultou,

d) spolupracuje se sesterskými institucemi v ČR i v zahraničí,

e) podporuje evangelický tisk a vyvíjí vlastní ediční činnost, (což se vztahuje, především se zřetelem na budoucnost, také na rozhlas, televizi atd.),

f) poskytuje svým členům právní rady a zákonnou pomoc,

g) podle potřeby organizuje pomocné akce,

h) snaží se být smírčím činitelem při neshodách mezi členy,

i) jedná jménem svých členů s církevními orgány a veřejnými institucemi.

j) SpEK rozděluje humanitární pomoc osobám v sociální nouzi. Tato výpomoc může směřovat i k lidem, kteří nejsou členy SpEKu. Řídí se „Pravidly výpomoci“.

4. Hmotné prostředky získává Spolek příspěvky svých členů a dary členů a příznivců.

5. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členové mohou být řádní, přispívající, zakládající a čestní. Plná členská práva, zejména právo hlasovací (aktivní i pasivní), mají jen členové řádní.

a) Řádným členem může být každý ordinovaný kazatel či kazatelka Českobratrské církve evangelické. Výši členského příspěvku stanoví valná hromada. Důchodci a kazatelky na mateřské dovolené platí na základě písemné žádosti v poloviční výši.

b) Přispívajícím členem je ten, kdo zaplatí členský příspěvek ve výši 1/3 řádného členského příspěvku. Může se zúčastnit všech podniků Spolku, ale nemá hlasovné právo.

c) Zakládajícím členem je ten, kdo Spolku věnuje částku ve výši desetinásobku členského příspěvku.

d) Čestným členem může být jmenován ten, kdo se významně zasloužil o Spolek nebo církev, anebo ten, komu chce Spolek za jeho dílo projevit svou úctu a vděčnost.

6. a) Řádným, přispívajícím a zakládajícím členem se stává ten, kdo podá přihlášku výboru Spolku, je výborem přijat a zaplatí předepsaný příspěvek.

b) O jmenování čestného člena rozhoduje na návrh výboru valná hromada usnesením tříčtvrtinové většiny.

7. Členství ve Spolku končí smrtí, vystoupením a vyškrtnutím z členského seznamu.

a) Vyškrtnut může být ten, kdo soustavně zanedbává své povinnosti nebo se provinil nečestným jednáním.

b) O vyškrtnutí rozhoduje na návrh výboru valná hromada.

c) Vystouplí a vyškrtnutí ztrácejí nárok na jmění Spolku a na výhody členů.

8. Každý člen má právo být přítomen všem členským schůzím, účastnit se veškeré činnosti a podávat návrhy. Návrhy pro valnou hromadu je nutno předložit týden předem výboru. Závažné návrhy, které nejsou na denním pořádku, se projednávají jen se svolením prosté většiny přítomných. Všichni řádní členové musí být ke všem schůzím předem pozváni a musí jim být oznámen pořad jednání.

9. V čele Spolku stojí předseda a pětičlenný výbor. Volí je valná hromada na dobu 3 let. Volí je nadpoloviční většinou přítomných řádných členů tajnou volbou. Při rovnosti hlasů rozhoduje los. Předseda je volen zvlášť. Ostatní funkce, tj. místopředsedy, jednatele, pokladníka atp. rozděluje výbor v ustavující schůzi.

10. Výbor vyřizuje všechny záležitosti Spolku kromě těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi. Podle potřeby se může výbor radit a usnášet i písemně.

11. Předseda zastupuje Spolek navenek. Všechny listiny a prohlášení musí podepsat on a ještě jeden člen výboru. Není-li při výborové schůzi přítomen předseda ani místopředseda, volí si schůze předsedajícího ad hoc.

12. Předseda je zodpovědný za archiv Spolku, který výbor spravuje.

13. Členové výboru jsou opět volitelní.

14. Práci výboru podporuje theologická komise, volená valnou hromadou a obměňována v pravidelných intervalech jedné poloviny. Počet jejích členů stanoví výbor. Vedle toho mohou být zřizovány další potřebné komise.

15. Výbor je povinen nejméně jednou v roce svolat všechny řádné členy k valné hromadě na místo, které určila předchozí schůze. Do pravomoci valné hromady spadá zejména

a) volba výboru,

b) volba zapisovatelů a revisorů účtů,

c) projednání zprávy o činnosti Spolku a zprávy účetní,

d) projednání případných odvolání z rozhodnutí výboru,

e) volba theologické a dalších komisí,

f) rozhodnutí o výši členského příspěvku,

g) rozhodnutí o pomocných a podpůrných akcích,

h) rozhodnutí o změnách stanov

i) rozhodnutí o návrhu na rozejití Spolku.

16. Výbor se platně usnáší za přítomnosti aspoň tří členů prostou většinou. Předseda hlasuje též.

17. Valná hromada se platně usnáší za každého počtu přítomných členů rovněž prostou většinou (přítomných), s výjimkou volby výboru SPEKu.

18. O změně stanov (15h) a o rozejití Spolku (15i) musí valná hromada rozhodnout dvoutřetinovou většinou přítomných. Tyto návrhy musí být všem řádným členům předem oznámeny.

19. Spolek přejímá úkoly a jmění předchozího Svazu českobratrského evangelického duchovenstva.

20. Kdyby se spolek rozešel, připadne jeho jmění Českobratrské církvi evangelické. O jeho použití rozhodne synod této církve.

 

Spolek nově registrován u MVČR a tyto stanovy vzaty na vědomí dne 13.1.1991 pod VS/1-5815/91-R. Stanovy novelizovány dne 29. ledna 2004 a u MV ČR vzaty na vědomí dne 5. 4. 2004.