Pravidla výpomoci

Pravidla sociální výpomoci kazatelům církve z prostředků SPEKu.

Celková suma prostředků, s nimiž je možné v současnosti v této oblasti disponovat, je 40 000 Kč.

1. Výbor SpEKu může poskytovat jednorázovou pomoc v případě náhlé sociální nouze někoho ze členů spolku (příp. i nečlenům spolku, odpovídá-li tomu situace), není-li možná okamžitá pomoc z jiných zdrojů (tyto jiné zdroje k nahlédnutí na synodní radě nebo u členky výboru Martiny Kadlecové).

2. 1/2 z uvolněných prostředků (tj. t.č. 20 000,- Kč) je vyčleněno na podporu vzdělávacích aktivit členů spolku, např. také zvýšení jazykové vybavenosti. Tyto finance budou na základě podaných žádostí rozdělovány výborem spolku. Žádat o příspěvek na vzdělávání může ten, kdo byl řádným členem SpEKu minimálně ve dvou předešlých kalendářních letech. Žádosti podávají žadatelé do konce dubna a října, Výbor SpEKu o nich rozhoduje do konce května a listopadu. V květnu Výbor SpEKu rozděluje prvních 10.000 Kč, v listopadu zbývajících 10.000,-, případně také zůstatek z celkově vyhrazené částky (40.000), nebylo-li nic čerpáno pro jednorázovou sociální výpomoc (viz bod 1). Žádosti je možné zasílat buď poštou na adresu předsedy spolku nebo emailem na adresu SpEKu nebo člena výboru pověřeného vedením této agendy. (nyní Martina Kadlecová).

3. Upozorňování na zmíněné případy sociální nouze u kazatelů příslušných seniorátů je věcí seniorátních důvěrníků.

4. Při úmrtí řádného člena/členky vyplácí SPEK ze svých hmotných prostředků pozůstalým finanční výpomoc, jejíž výši jednotně určuje valná hromada. V současné době (od ledna 2012) výpomoc činí 10.000,- Kč. V případě úmrtí manželky/manžela, u neženatých členů a neprovdaných členek v případě úmrtí rodičů žijících s nimi ve společné domácnosti, může řádný člen/členka zažádat o mimořádnou sociální výpomoc.

5. SpEK zprostředkovává rozdělení výpomoci také ze zahraničí podle dohodnutých pravidel.

Toto znění pravidel formuloval Výbor SpEKu 11. června 2015 na základě usnesení Valné hromady z ledna 2015.