Co je SpEK?

SpEK je spolek kazatelů Českobratrské církve evangelické, kteří se dobrovolně sdružují, aby se společně vzdělávali, podporovali v situacích sociální, pracovní či obecně lidské nouze, usilovali o dobré jméno svého stavu a kolegialitu.

Ke SpEKu se mohou připojit i ne-kazatelé, protože umožňuje i jiné typy členství – zakládající (pro sponzory), čestné (pro mimořádně zasloužilé a ty, které chce SpEK vyznamenat) a přispívající (pro ty, kdo se chtějí účastnit aktivit SpEKu, ale chtějí platit nižší příspěvky, ovšem nemají hlasovací právo na valných hromadách).

Jednou do roka pořádá SpEK tzv. farářský kurz, pětidenní setkání s přednáškami, moderovanými debatami a semináři na různá teologická, společenská, politická i jiná témata. Ke kurzu patří i bohoslužby s večeří Páně a denní pobožnosti. Nedílnou součásti kurzu je i sbírka při bohoslužbách na potřebné mimo řady SpEKu. Farářský kurz bývá hojně navštěvován farářskou komunitou (i nečleny SpEKu). Každý rok z příspěvků na kurzu vydáváme sborník.

Kromě prostředků na svůj provoz vybírá SpEK od svých členů finanční prostředky, které poskytuje pozůstalým na zařízení pohřbu zemřelých kolegů – kolegyň, dále k pomoci kazatelům, kteří se ocitli v sociální nouzi, bylo jim ukradeno auto, měli havárii, absolvují nákladnou léčbu apod. Také podporuje vzdělávání svých členů, nákupy literatury, odborné semináře připravující kazatele k lepší službě v jejich povolání. Příležitostně také zprostředkovává finanční pomoc ze zahraničí.

SpEK se účastní jednání s vedením církve o mzdách farářů, nájemních smlouvách k bytům, rozdělování sociální pomoci ze zahraničí a také se zasloužil o to, že faráři mohou dostávat místo části mzdy stravenky a zaměstnavatel tak ušetří na daňových výdajích a může zvýšit mzdy.

SpEK v nedávné době také vstupoval jako partner jednání do konfliktů svých členů se sbory či vedením církve. SpEK samozřejmě nemá žádný zaměstnavatelský či volený mandát, ale přesto může zprostředkovat rozhovor, naléhat na své členy, aby dělali čest svému stavu.

SpEK má bohatou, i když násilím přerušenou historii, protože navazuje na dřívější SČED (Svaz českobratrského evangelického duchovenstva). Spolupracuje s obdobnými zahraničními farářskými spolky, které nám občas nabízejí výměnné pobyty, stipendia či dovolené v zařízeních svých církví.

SpEK tvoří platformu k setkávání velmi různorodých skupin. Nabízí půdu k rozhovorům tradic, teologických směrů, proudů zbožnosti, generací kazatelů a kazatelek.

V současné době (k 26.1.2023) máme 207 členů a členek, především z řad farářů/ek, nicméně v poslední době se výrazně rozrůstá o řadu výpomocných kazatelů/ek a sympatizantů.

 

Stanovy spolku

spek.evangnet.cz/stanovy-spolku

 

Compaternitas

Spolek evangelických kazatelů je zřizovatelem Nadačního fondu COMPATERNITAS. Fond slouží k finanční pomoci rodinám evangelických kazatelek a kazatelů, které se ocitnou v sociální nouzi.

Více: compaternitas.evangnet.cz

 

Členské příspěvky

  1. Členové řádní - 600,- Kč
  2. Důchodci a kazatelky na mateřské dovolené - 300,- Kč
    (Odchod do důchodu či na mateřskou dovolenou nutno ohlásit členům výboru - kontakt viz Výbor spolku.)
  3. Členové přispívající - 200,- Kč

Pro úhradu členských příspěvku použijte jako
- variabilní symbol své rodné číslo
- specifický symbol 27.

Platné od roku 2020.

cp